четвъртък, 9 февруари 2017 г.

Кой шрифт да бъде кирилизиран?

Кирилица

Гласувайте в ан­ке­та­та за без­платна ки­ри­ли­за­ция на шриф­тове със сво­бо­ден ли­ценз. Шриф­тът, кой­то по­лу­чи ми­ни­мум 500 гла­са, ще бъде ки­ри­ли­зи­ран с предим­ство и пред­ло­жен за сво­бод­но ползване и раз­простра­не­ние. Мо­же­те да до­ба­вя­те пред­ло­же­ния и за не­по­со­че­ни в ан­ке­та­та шриф­то­ве. Же­ла­тел­но е пред­ло­же­ния­та да бъ­дат съпро­во­де­ни с бе­леж­ки в раз­дела КОМЕНТАРИ към стра­ни­ца­та и с уточ­не­ния за ав­тор­ски пра­ва и ли­ценз, под кой­то е пуб­ли­ку­ван шриф­тът.


Donate